Reglament de la Companyia de Bombers de Capellades 1909

REGLAMENT PROVISIONAL DE LA COMPANYIA DE BOMBERS DE CAPELLADES 

ORGANITZACIÓ 

ARTICLE PRIMER: La Companyia de Bombers depèn de l´Ajuntament i constarà d´un cap facultatiu, un altre instructor, dos capataços, dos suplents, un avisador, i com a mínim trenta individus que formaran dues brigades sota el comandament d´un capataç cadascuna. 

ARTICLE SEGON: L´elecció del cap facultatiu i de l´instructor la farà l´Ajuntament, així com també designarà un Regidor, que juntament amb aquells constituiran el Consell de la Companyia. 

ARTICLE TERCER: Els individus i capataços seran nomenats i separats pel Consell de la Companyia. 

ARTICLE QUART: De moment es proveirà la Companyia de cascs, cinturons, escales, galledes, extintors, xiulets i destrals. 

ARTICLE CINQUÈ: Els individus que hagin de formar part de la Companyia hauran de ser joves, forts i de bona conducta, essent preferibles amb igualtat de circumstàncies els que exerceixen els oficis de paleta, fuster, ferrer o lampista. 

DEL CONSELL DE LA COMPANYIA 

ARTICLE SISÈ: El Consell haurà de conèixer tot el que es diu en aquest Reglament i estudiar i proposar a l´Ajuntament les reformes que cregués convenients en el mateix, proposar l´adquisició de nou material ... 

DEL CAP FACULTATIU 

ARTICLE SETÈ: En defecte de l´arquitecte o mestre d´obres designarà l´Ajuntament pel cap facultatiu la persona que consideri idònia. 

DEL CAP INSTRUCTOR 

ARTICLE VUITÈ: El cap instructor s´encarregarà que la Companyia estigui prou instruïda, fent que es realitzin els exercicis que es creguin necessaris per al bon funcionament del servei; proposarà al Consell les correccions que estimi oportunes i portarà un llibre d´altes i baixes de la Companyia. 

DELS CAPATAÇOS 

ARTICLE NOVÈ: Els capataços procuraran que els individus a les seves ordres compleixin exactament les seves obligacions, donant a conèixer al cap insturctor les mancances que notin. 

DE L´AVISADOR 

ARTICLE DESÈ: L´avisador tindrà al seu càrrec la custòdia, neteja i conservació de tot el material, havent de viure en el parc, el lloger del qual anirà a càrrec de l´Ajuntament. 

ARTICLE ONZÈ: Quan tingui notícia d´algun sinistre avisarà immediatament la superioritat local, els caps de la Companyia i recorrerà els carrers on visquin els bombers donat el corresponent senyal amb el xiulet. 

DELS BOMBERS 

ARTICLE DOTZÈ: En tot acte de servei, els bombers hauran d´escoltar els seus caps i no podran, sota cap pretext abandonar els seus llocs en els actes de servei sense consentiment dels mateixos. 

ARTICLE TRETZÈ: Hauran de fer saber al capataç dels canvis d´habitació que s´hagin fet. 

ARTICLE CATORZÈ: A cada individu, a l´obtenir el seu nomenament, se li entregarà un diploma, un exemplar del present Reglament , un llistat de tocs, un Llibre de Registre de Serveis i el casc i el cinturó. 

ARTICLE QUINZÈ: Tots els individus estaran subjectes a instrucció sempre que els ho ordenin els seus caps. 

ARTICLE SETZÈ: Sense prejudici de les recompenses que podran atorgar-se a la Companyia de Bombers i que seran objecte de l´ampliació d´aquest reglament, sens dubte els seus membres seran lliures d´allotjament, no hauran de tenir forçosament les armes, no hauran de passar plecs ni fer guàrdies i podran assistir gratuïtament als espectacles públics sempre que hi vagin d´uniforme 

 =Capellades, 28 de gener de 1909 = Aprovat per l´Ajuntament en sessió i acord amb data 4 de febrer del 1909= l´Alcalde, Josep Guasch= el Secretari J.Cardús. És còpia conforme amb el seu original. Capellades, 12 març de 1909.