Reglament del Cos de Bombers de Reus 1930

REGLAMENT PER AL RÈGIM DEL COS DE BOMBERS DE LA CIUTAT DE REUS. OCTUBRE DE 1930

CAPITOI I
OBJECTE I FORMACIO DEL COS DE BOMBERS

Article 1.er El Cos de Bombers dependrà exclusivament de l’Ajuntament i les despeses que ocasioni el seu funcionament es consignaran en els pressupostos municipals de cada any.

Art. 2.on L'objecte principal de la creació del Cos de Bombers és extingir els incendis que ocorrin a Reus i el seu terme municipal, atenent a tot quant faci referència amb aquest servei. L’Excm. Ajuntament podrà també utilitzar els seus serveis en aquells casos en què estigui en perill Ia vida d’algun veí, ja sigui amb motiu d’enderrocament d’edificis, inundacions, etc.

Art. 3.er El Cos de Bombers estarà compost per:
Un primer Cap-Director, un segon Cap, un Sub-Cap, dos bombers distingits, dos xòfers, un secretari-llister i dues seccions de deu bombers cada una. Hi haurà a més, dos guàrdies diürns del parc. El Cos tindrà també un professor de gimnàstica.

Art. 4.rt El nomenament de primer Cap-Director recaurà en la persona de l’Arquitecte Municipal, el qual portarà en tot moment la direcció del servei. Actuarà de segon Cap-Director I'Enginyer Municipal, el qual substituirà al primer en les seves absències. En cas d’absència d’ambdós es farà càrrec de la Direcció el Sub-Cap, el nomenament del qual recaurà en el Capatàs de la Brigada Municipal.

Art. 5.è L'Excm. Ajuntament designarà a un Regidor Inspector del Cos de Bombers.

Art. 6.è Els nomenaments dels dos guàrdies diürns serà fet per l’Ajuntament. Ira designació dels Bombers distingits, xòfers i secretari-llister també serà feta per I’Ajuntament a proposta del Regidor inspector, d’acord amb el primer Director del Cos, i atenent-se a les fulles de servei, en quant als Bombers distingits i xòfers.

Art. 7.è Tant la primera com la segona secció de què estarà constituït el Cos de Bombers, estaran formades, a més dels deu bombers cada una, d’un bomber distingit, i un xòfer. Els bombers distingits atendran les ordres de llurs superiors i supliran llurs absències.

Art. 8.è El Cos de Bombers usarà uniforme adequat al servei, amb els distintius que a cada categoria correspongui

Art. 9.è Per a ésser admès com a bomber, precisa tenir: més de 22 anys i no passar de 40 – perfecta salut - saber llegir i escriure i amb preferència exercicir algun ofici relacionat amb l’art de reconstrucció o amb títol de xòfer.

Art. 10. La sol·licitud d’ingrés deurà éser presentada al primer Cap-Director, el qual, d’acord amb els informes que consideri oportuns podrà admetre al sol·licitant, sempre que s’emmotlli a les condicions establertes en I’article anterior i acompanyi a la instància documents acreditatius de bona conducta. En no poder ésser admès per no existir vacant, podrà ésser inscrit en la llista d’aspirants, la qual deurà servir per a cobrir, per ordre rigorós, les vacants que es produeixin.


CAPITOL II
ATRIBUCIONS I DEURES


Art. 11. Del primer Cap-Director.
El primer Cap-Director tindrà al seu càrrec la instrucció del Cos de Bombers, ja dirigint personalment o per mitjà del Sub-Cap o Distingits, els exercicis que consideri pertinents en bé del servei. Almenys dues vegades cada. any prendrà inventari de tot el material existent al Parc de Bombers, del qual en lliurarà una còpia a I’Excm. Ajuntament i altres als guàrdies del Parc. A fi de cada any presentarà al Regidor inspector una memòria de tot el referent al servei i actes realitzats, proposant les millores que cregui pertinents així com I’adquisició del material que consideri convenient.

Art. 12. Podrà, d’acord amb el Regidor Inspector, establir correctius per tal de castigar faltes comeses en el servei i així mateix podrà expulsar del Cos de Bombers a qualsevol individu que per la seva conducta se’n faci mereixedor.

Art. 13. En el mes de Desembre de cada any el primer Cap-Director, d’acord amb el Regidor Inspector, examinaran les fulles de servei de tots els individus per tal de proposar l’Excm. Ajuntament les recompenses per mèrits contrets durant l’any.

Art. 14. Una vegada cada mes, i sempre en dia festiu, ordenarà una Revista del personal amb pràctiques de tot el material, podent ésser disposada per a instrucció-pràctica, simulacre d,'incendi, etc. Així mateix podrà organitzar d’acord amb el Regidor Inspector, totes aquelles revistes-pràctiques que consideri necessàries per al perfeccionament del servei, los quals hauran de tenir sempre lloc en dies festius.

Art. 15. Del segon Cap-Directiu.
El segon Cap-Directiu tindrà al seu càrrec el reconeixement de bombes i altres útils, per tal que tinguin la màxima seguretat i estiguin sempre en estat de funcionar.

Art. 16. Del Sub-Cap i dels Distingits.
En l'absència dels dos Caps-Directoris es farà càrrec de la direcció del Cos el Sub-Cap. Els bombers Distingits ultra substituir a llurs superiors en cas d’absència o urgència, tindran a les ordes llurs una secció de deu bombers i un xòfer cada u.

Art. 17. Dels guàrdies del parc.
Els guàrdies del Parc solament tindran compte, durant el dia, del material i de la seva neteja i conservació. Per aquest càrrec caldrà posseir nocions de maquinària i dels útils propis del servei. Tindran una pròpia de l’inventari realitzat per la Direcció i no permetran, sota cap pretext, la sortida de cap útil del parc sense permís superior, exceptuantt els casos de sinistre, essent responsables de qualsevulla pèrdua de material a la seva custòdia.

Art. 18. Serà missió seva curar de la neteja del Parc i de tenir tots els utils en perfecte ordre ì preparats per a poder ésser utilitzats en qualsevol moment. Després d’un sinistre o Revista amb pràctiques, repassarà tot el material detingudament donant compte dels desperfectes que observi.

Art. 19. Del Secretari-Llister.
EI Secretari-Llíster tindrà sempre una llista completa de tot el personal del Cos de Bombers, amb els domicilis respectius, de la qual en facilitarà una còpia al Cap de la Guàrdia Urbana i altra a la secció de Vigilants Nocturns. Encara, tindrà compte de fer
les llistes de serveis ordenades per la Direcció i de tot el que faci referència a secretaria

Art. 20. A fi de cada mes curarà de retirar de I’Ajuntament I’import total dels jornals i gratificacions, distribuint-lo d’acord amb la relació que portarà la signatura del primer Cap-Director.

Art. 21. Dels xòfers.
Dos dels individus-bombers que posseixin el títol de xòfer seran els encarregats de la conducció de I’autobomba. En cas d’incendi estaran autoritzats per la seva conducció tots aquells bombers que tinguin el títol corresponent. El xòfer que primer acudeixi al Parc i es faci càrrec de I’auto-bomba tindrà dret al premi establert.
Per a treure I’auto-bomba del Parc caldrà que ultra un xòfer hi hagi almenys quatre individus bombers. De no trobar-se present al Parc cap dels distingits, assumirà la direcció provisional eI xòfer que s’hagi encarregat de I’auto-bomba.

Art. 22. Del professor de gimnàstica.
El professor vindrà obligat a instruir, en el que faci referència a la seva professió, a tots els individus del Cos, acudint als exercicis i simulacres que se celebrin. Proposarà I’adquisició dels útils que cregui precisos per al seu comès.

Art. 23. L'Excm. Ajuntament designarà un dels metges municipals perquè curi de la inspecció del Botiquí d'urgència del Cos de Bombers, donant nota de les reposicions que siguin necessàries per tal que en tot moment estigui preparat degudament

Art. 24. Dels bombers.
En tots els actes de servei deuran els bombers atendre escrupolosament les ordres de llurs superiors. En cas d’incendi, mai no podran abandonar el seu lloc sense donar-ne compte a llur superior immediat. Hauran d’assistir amb puntualitat a tots els actes de gimnàs, simulacres, revistes-pràctiques, etc., que siguin disposats per la Direcció.

Art. 25. Qualsevulla falta d’assistència sense motiu justificat, a més del càstig que li correspongui, serà anotada en la fulla de servei de I’individu respectiu.

Art. 26. Tots els 20 individus bombers, vindran obligats a prestar el servei de retén de nit en el Parc, el qual es regularà com segueix: El servei de retén de nit començarà a les deu de la nit i acabarà a les sis del matí. Aquest servei constarà de dos bombers; que es variaran diàriament i seguint el torn de la llista del personal. Des de les sis del matí a les deu de la nit, tindran compte del Parc els guàrdies diürns. Per la Direcció es fixaran les hores per als rellevaments corresponents. Per a variar aquest horari precisarà una autorització de la Direcció.

Art.27. Els queda terminantment privat d’acceptar donatius per serveis realitzats.

Art. 28. En la fulla de servei de cada individu, ultra fer-hi constar tots els mèrits i faltes comeses en l’exercici del càrrec, podrà fer-hi constar el Cap totes quantes dades consideri pertinents per a poder determinar clarament i en tot moment, la conducta de cada u dels individus.

Art. 29. Del Regidor Inspector.
El Regidor Inspector designat per I’Excm. Ajuntament, tindrà compte de l’exacte compliment d’aquest Reglament i de les relacions entre el Cos de Bombers i la Corporació Municipal.

CAPITOL III
FUNCIONAMENT DEL COS DE BOMBERS


Art. 30. En arribar al lloc del sinistre es farà càrrec de la direcció del servei, aquell que per la seva categoria li correspongui. A l’ésser extingit l’incendi el qui hagi curat de la direcció del servei prendrà nota del personal que hi hagi concorregut i de les hores que hagi actuat cada u, per tal d’incloure’l en la relació que deurà remetre al Regidor Inspector a I’objecte de fixar la remuneració establerta en el present Reglament. Aquesta relació servirà així mateix per a imposar correctiu als que hagin deixat de concórrer al lloc del sinistre, sense motiu justificat. Les incomparecències, siguin o no justificades, es faran constar en la fulla de serveis.

Art. 31. Seguidament de donar-se la senyal d’alarma que anunciï un incendi, els individus bombers es dirigiran directament al local del parc de Bombers, per tal de recollir el material necessari per a l’extinció. Els sis primers que arribin al Parc seran premiats en metàlic, per ordre d’arribada, ultra ésser una nota favorable en llur fulla de servei.

Art. 32. A I’objecte de que en els sinistres que ocorrin a la nit puguin els bombers acudir amb la major promptitud al Parc, els Vigilants nocturns curaran d’avisar als que habitin en llur demarcació. Els individus de la Guàrdia Urbana avisaran durant llurs hores de servei diürns els bombers que habitin o treballin en locals pròxims al seu punt de destí. Uns i altres es valdran de la llista que se’ls facilitarà per la Direcció del Cos de Bombers. A més, a la porta del carrer de la casa on visqui algun individu del servei d’incendis s’hi posarà una placa, color vermell, que dirà: "Ajuntament de Reus.-Servei d’incendis".

Art. 33. Si en el lloc del sinistre es troba prescrit algun individu de la Guàrdia Urbana, es posarà a les ordres del Cap que dirigeixi el servei d’extinció, per tal de transmetre alguna ordre urgent o realitzar algun altre acte propi del seu servei.

Art. 34. Per al més exacte compliment dels serveis que prestin els bombers en els actes públics i sales d’espectacles, així com de la distribució del retén de nit, serà nomenat mensualment un dels dos distingits que aniran alternant i els quals curaran del més escrupulós ordre de la llista dels serveis ordenats per a Direcció.

Art. 35. Per tota classe de serveis d’espectacles, seran designats els individus per ordre rigurós de la llista, essent en absolut privat de fer cap d’aquests serveis aquells que no hagin estat designats.

Art. 36. Solament l’Excm. Ajuntament, d’acord amb el Regidor inspector, podrà disposar la col·laboració del Cos de Bombers en festes públiques o benèfiques.

Art. 37. el Regidor Inspector es reunirà junt amb els tres Caps directius una vegada cada mes, en la junta dels quals actuarà de secretari el nomenat com a tal. En aquesta junta podran acudir els individus del Cos que tinguin alguna observació o reclamació a formular.

Art. 38. L’ús de I’uniforme serà indicat en cada cas per la Direcció. En el servei d’espectacles s’adoptarà sempre l’uniforme. En els llocs de sinistre, a fi d’acudir-hi amb major promptitud, podran presentar-se els bombers amb el seu vestit; portant, no obstant,
la insígnia de bomber que l’Excm. Ajuntament senyalarà.

Art. 39. Quan un individu tingui d’absentar-se de Reus, haurà de notificar-ho al seu superior. Quan la seva absència sigui superior a 90 dies se’l considerarà excedent.

Art. 40. Considerats com a funcionaris municipals, tots els individus del Cos de Bombers, figuraran en la llista de l’Excm. Ajuntament als efectes del segur obrer d’accidents, invalidesa, etc.

Art. 41. Totes les ordres referent al servei, donades per la Direcció, seran acatades estrictament, encara que, taxativament, alguna d’elles no vingués ben determinada en el present Reglament.

CAPITOL IV
JORNALS, PREMIS I SANCIONS


Art. 42. Els 20 individus bombers de què actualment es compondrà el Cos de Bombers. cobraran una pesseta diària. Els dos xòfers, com els dos distinguits i el secretari cobraran diàriament 1’25. Els jornals dels dos guàrdies diürns es fixa en 6 pessetes diàries. L'Ajuntament senyalarà els honoraris del professor de gimnàstica.

Art. 48. Ultra els imports diaris, es concediran 6 premis en metàlic als que en cas d’incendi arribin primer al Parc, distribuïts com segueix: 10 pessetes al primer xòfer; 5 ptes a cada u dels dos bombers i 2’50 ptes. als altres tres que els segueixin. Per a justificar l’obció als premis indicats, hi haurà al parc i en lloc ben visible, sis xapes numerades que recolliran els individus així que hi arribin, per a lliurar-les a la Direcció una vegada acabat el servei.

Art. 44. També percebran, en cas d’incendi, una gratificació extra, segons les hores esmerçades, basada en la següent escala : 10’- ptes. si el temps esmerçat en I'extinció és de 8 hores ; 7,50 ptes. si fos de 6; 5’-ptes. si de 4; i 2,50 ptes. si fos de 2 hores. Ultra els
20 bombers tenen dret a aquesta gratificació: els xòfers, els guàrdies distingits i el secretari, sempre que hagin prestat servei al lloc del sinistre.

Art. 45. En el mes de desembre de cada any, el dia del qual senyalarà l’Alcalde d’acord amb el Regidor Inspector, se celebrarà una Revista. S’hi farà lliurament dels premis extres als individus que se n’hagin fet mereixedors per llur comportament durant l’any. Els premis, que seran en metàlic, seran fixats per l'Ajuntament, previ informe de la Direcció del Cos de Bombers.


ARTICLE ADDICIONAL. Aquest Reglament podrà ésser revisat i modificat a proposta del Regidor Inspector, d’acord amb el Cap del servei, per l’Excm. Ajuntament en totes les seves parts sense dret a reclamació de cap mena per part dels individus del Cos de Bombers.


Reus, 14 Octubre 1930

Aquest Reglament del Cos de Bombers de Reus, fou presentat a la Corporació Municipal pel tinent alcalde delegat de Foment senyor Josep Cabrer i Borrell i aprovat per la Comissió Permanent i pel Ple de l’Excm. Ajuntament, en llurs respectives sessions dels dies 16 i 24 d’Octubre de 1930.